Feminist Çeviri: Kadınların Şehir Hakkı
27.3.2019
Kadınların Şehir Hakkı


Manifesto

 

1- Kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede zaruri önlemlerin - regülasyonlar, kent planlaması, ekonomik ve sosyal düzenlemer – hepsini alan; kadınların gelişimini sağlamak için gerekli tüm önlemleri garanti altına alan; özellikle yoksulların, Afrika asıllıların, Amerikan yerlilerinın, göçmenlerin, melezlerin, LGBTQIA’nın, engelli kadınların ve kız çocuklarının haklarının eşit şekilde uygulanmasına ve hayata geçirilmesine güvence veren bir KENT.

 

2- Kadınların siyasete denk ve etkili katılımlarını garanti altına alan ve kadınların seslerini   güçlendirip yeni alanlar ve gündemleri için yeni kaynaklar yaratırken, siyasette, sosyal alanda, kültürel, ekonomik ve kamusal alanlarda, karar mercilerinde liderlikler için eşit fırsatlar sağlayan bir KENT.

 

3- Kadınlara karşı kamusal ve özel sahada, fiziksel, psikolojik maddi ya da sembolik şiddet içermeyen bir KENT, ki bu durum kamusal alanların ve ortak malların güvenli kullanımını ve yararlanılmasını sağlar, özgür hareket kabiliyetini güvence altına alır. Korkunun kadınların özgürlüklerine mani olmadığı bir KENT.

 

4- Kadınların, mülteciler de dahil savaş zamanı, işgal ve çatışmada korunmalarını güvence altına alan bir KENT.  Silahlı çatışmanın ve yer değiştirmenin olduğu zamanlarda kentsel olaylar yükselir, bu dönemlerde kadınlara yönelik belirli tehdiltlere, kadınların hassasiyetlerine ve ihtiyaçlarına  yönelik özel dikkat sağlar.

Kadınlar dahil, müdaafası zor toplulukları ciddi boyutta etkileyen , çatışmaların temel nedenlerini ele almak uluslararası komitelerin sorumluluğundadır.

 

5- Elverişli barınmaya erişimi, mülk güvenliğini, kadınların mülk sahipliğini, miras haklarını, içme suyuna erişimi, sıhhi tesisat ve hijyeni, özellikle tek başına ebeveynlik yapan ve hane sorumluluğu olan kadınlar için güvence altına alan bir KENT.

 

6- Özellikle kadınlar tarafından üstlenilen, bağımlı kişilerin bakımı ve toplum sağlığı gibi işlerin farkına varan, değer veren ve iş bölümünü yeniden yapan bir KENT. Bu görevler essas olarak kadınlar tarafından yürütülse de, herkes tarafından adil şekilde yürütülebilen ve kamu politikalarının dahil olduğu, bütçelendirilmesi gereken kamusal ve sosyal bir sorumluluktur.  

 

7- Kadınların kentlerin sağladığı mallara, kamu hizmetlerine ve fırsatlara, kadınların ihtiyaçlarını dahil ederek, çocuklara, yaşlılara ve bağımlı engellilere özel dikkat ile adil ve ekonomik olarak erişimi garanti altına alan bir KENT. Örneğin; çocuk bakımı hizmetleri, sağlık hizmetleri, kadınların hareketlilik ihtiyaçlarına cevap veren kaliteli toplu taşıma, düzgün kamu aydınlatması, fonksiyonel sağlık tesisleri, düzgün çalışma ortamı ve çoğunlukla kadın olan kayıt dışı çalışanlar için altyapı, bunların yanı sıra kadınlara, özellikle genç kadınlara kültürel fırsatlar.

 

8- Kadınların ekonomik bağımsızlığını teşvik eden, istihdamda eşitliği garantileyen, eşit şartlar altında herkes için onur ve eşit ücret, kadınların kayıt dışı çalışmalarının tanındığı, belirleyici bir gelir kaynağı olan bir KENT. Kadın ve erkek; aile, piyasa ve devlet arasındaki güç ilişkilerini değiştiren, kenti kadınların kolektif ihtiyaçlarına göre dönüştüren ve kadınların kendi bedenleri hakkında karar verme haklarını sağlayan bir KENT.

 

9- Kadınların, kentsel mekanların planlama süreçlerinde, tasarımında, üretiminde, kullanımında aktif ve belirliyici seslere sahip olduğu bir KENT. Kentsel planlama sürecinin gündemin merkezinde yer alması durumunda, bunlar kadınların ihtiyaçları, faydaları, ve farklı insanların arzuları olmalıdır, kadınları  ve diğer kimlikleri göz ardı etmek değil.

10- Kadınların yaş , fiziksel kapasite, köken, ırk, milliyet, din, ekonomik durum, cinsel eğilim ve politik fikir farklılıklarına göre, çeşitliklerini dikkate alan bir KENT. Sosyal alışkanlıklar, gelenekler ve kültürler sebebiyle kadınlara karşı cinsiyet ayrımı yapmayan, sosyalleşmeyi ve kültürel münasebeti teşvik eden, bağları ve toplumsal kimlikleri güvence altına alan bir KENT.

11- Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki sosyal, ekonomik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldıran; köylü tarımsal üretim biçimlerine ve kentsel tarıma değer veren, kentsel yaşamın merkezi olan bir KENT. Krediye erişirken ve ürünlerin ticarileşmesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden; çevreyi ve hayatı koruyan bir KENT. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki belirleyici bağı tanıyan bir kent.

İmzacılar:

 

Action Aid- Brazil

AGGI Advisor Group for Gender Inclusion UN Habitat

Articulacion Feminista Marcosur

AVP Asociacion Vivienda Popular Colombia

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

CISCSA Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur Argentina

Cities Alliance

Colectiva Feminista, Rep El Salvador

Collectiu Punt 6

Corporacion SUR Chile

GAP Mujeres / Women

Gender HUB UNI UN Habitat

Flora Tristan Lima, Peru

Fundacion Guatemala

Habitar Argentina

Habitat International Coalition (HIC)

Huairou Comission

International Alliance of Inhabitants (IAI)

Madre Tierra Argentina

Polis Institute

Red Mujer y Hábitat

RIPESS

Safetipin India

SOS Corpo

SUR Corporación

União Nacional por Moradia Popular

Women in Cities International (WICI)

Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing (WIEGO)