Çeviri: Engender Brifingi "COVID-19 ve Kadınlar"
3.4.2020
İskoçyalı feminist örgüt Engender'ın dünya çapındaki koronavirüs salgınında, eşitsizlik yüzünden en çok etkilenenleri olacak kadınlar için hazırladığı brifingin çevirisidir.

BRİFİNG HAKKINDA

Engender, İskoçya'nın feminist politika ve savunma örgütüdür. Vizyonumuz, kadınların erkeklerle politik, ekonomik ve sosyal eşitliğe ve kaynaklara, güvenliğe ve karar alma mekanizmasına aynı temelde erişime sahip olduğu bir İskoçya’dır.

COVID-19 pandemisi benzeri görülmemiş bir durumu temsil eder ve müdahalelerin ve sonraki etkilerin İskoçya'daki herkes için, özellikle kadınlar ve kadınların eşitliği için uzun vadeli sonuçları olacaktır. Bunlar, İskoçya’nın devam etmekte olan kadınlar ve erkekler için daha eşit bir İskoçya çalışmaları için riskler içerir. Bu programların ve ilerlemelerinin kaybolmaması çok önemlidir. Aynı şekilde, kadınların ihtiyaçları ve gerçeklikleri bu krize yapılan acil müdahaleler ile iyi bir şekilde bütünleşmelidir.

Önceki pandemilerden elde edilen kanıtlar bize cinsiyet eşitliği önlemleri ve eylem planlarının etkin bir müdahalenin hayati bileşenleri olduğunu söylüyor. Dünya genelindeki kadın eşitsizliği, sadece virüse yakalanmaları değil, aynı zamanda kolektif müdahalelerimizin sosyal ve ekonomik yüklerine karşı kırılganlıklarını da artırmaktadır. Devlet tarafından devreye sokulan güvenlik ağları kırılma noktasına geldiğinde, en sert darbe alan kadınlardır[1] ve bu sağlık krizi Birleşik Krallık’ın sosyal ve ekonomik politikasındaki boşlukları daha önce görülmemiş bir şekilde vurguluyor. Bu brifing, COVID-19'da erkeklerle kadınların yaşamları arasındaki farklılıkların nasıl rol aldığını inceler, ve İskoç Hükümeti ve parlamenterlerinin kriz müdahalesi, orta vadeli hafifletme programları ve harcamalarla ilgili görüşlerine dahil etmeleri gereken kritik sorunları açıklar.[2]

Bu brifingdeki bilgiler 26 Mart 2020'ye kadar olan duruma atıfta bulunur. Hala bu krizin başlarındayız ve bu görüş, İskoçya özelinde ve Birleşik Krallık genelinde her gün alınan önlemlerle birlikte hızla gelişmeye devam ediyor. Engender, olayları izlemeye devam edecek ve gerektiğinde bu brifinge ekleme yapacaktır.

 

COVID-19 VE KADINLAR

1. Kriz yönetiminde neden toplumsal cinsiyet duyarlılığına ihtiyacımız var?

Küresel krizlere müdahaleler erkeklerin ve kadınların yaşamları arasındaki farkları göz ardı edemez. Cinsiyetli bir yaklaşım benimsemek, bu pandeminin kadınlar için olumsuz sağlık, ekonomik ve sosyal sonuçlarını hafifletebilir. Kadınların görece ekonomik, politik ve sosyal eşitsizliği, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere günlük yaşamla oldukça ilgili farklılıklarda kendini gösterir;

·        Kadınların çocukların, engellilerin veya yaşlıların bakımını sağlama olasılığı;

·       Satış, bakım, yemek hizmeti veya temizlik işlerinde düşük ücretle çalışma olasılığı daha yüksek olan kadınlar;

·        Aile içi istismar ve ticari cinsel sömürü dâhil olmak üzere kadınların erkek şiddeti deneyimleri ve

·        Seçilmiş üyelik veya kamu kurumlarında üst düzey liderlik dâhil kadınların lider olma olasılığının daha düşük olması.

Bu farklı roller ve yaşam deneyimleri, onları COVID-19'a yakalanma veya yayma riski ve mali ve fiziksel güvensizlikle karşı karşıya kalma riskine daha fazla maruz bırakır. COVID-19'a müdahale eden girişimlerde bulunan kurumların, bu kritik cinsiyet ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak için stratejik ve karar alma düzeylerinde toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip olması çok önemlidir.

Kadınlar ve liderlik

İskoçya, İskoç Hükümeti düzeyinde (İktidar Partisi Lideri, Sağlık Sekreteri ve Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı) önemli karar alma rollerinde bulunan kadınlara sahipken, Birleşik Krallık genelinde ve küresel olarak bu bir anomalidir. Daha geniş bir kadın temsilinin olmaması, kriz ilerledikçe kadınlar üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Örneğin, kadınlar sağlık hizmeti yönetici rollerinin %30,4'üne sahipken, genel İskoçya Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) işgücünün %77'si kadındır.[3] Afet ve krize müdahale konusunda çalışan kurumların eşitliğin ancak marjinal gruplar acil müdahale planlamasına katılabildiklerinde dikkate alındığına yönelik açık kanıtları vardır.[4]

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Cinsiyet perspektiflerini ve kadınların ihtiyaçlarını müdahale önlemlerine bütünleştirmek için acil bir ihtiyaç vardır veya COVID-19 krizi mevcut eşitsizliği daha da kötüleştirecektir. Uluslararası örgütler ve kadın STK'ları COVID-19 salgınının cinsiyetli doğasına gittikçe daha fazla dikkat çekmektedir. Avrupa Kadınlar Lobisi, AB müdahalesinin bir parçası olarak toplumsal cinsiyet temelli bir strateji çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu COVID-19: Cinsiyet Objektifi’ni yayınladı.[5] Ancak, İtalyan Kadın Girişimciliği Fonu gibi bazı sınırlı istisnalar dışında, bunun devletlerin aldığı önlemler üzerinde henüz belirgin bir etkisi olmamıştır (bkz. Bölüm 5).

Devletler, önlemlerin kadınların ihtiyaçlarını yeterince dikkate almasını sağlamak için hükümet içinde her düzeyde toplumsal cinsiyet duyarlılığı geliştirmelidir. Bu çalışmanın bir parçası olarak, SARS, MERS, Ebola ve Zika dâhil olmak üzere diğer salgın hastalıklardan kriz bittikten yıllar sonra bile meydana gelen kadın eşitliği üzerindeki çarpıtıcı etkiler hakkında hemen ders almaları gerekir. Engender ayrıca COVID-19'a müdahale olarak kabul edilen acil durum mevzuatının, alınan önlemlerin kadınları ve erkekleri ve kadınların eşitliğini nasıl etkilediğini belirleme görevini içermesi gerektiğine inanıyor.

 

2. Kadınlar, sağlık ve sağlık hizmeti

COVID-19 hastalığının seyri

COVID-19 salgını hızlı ilerleyen bir durumdur. Klinik kanıtlar belirsizliğini koruyor ve erkekleri de kadınları da etkilediği için hastalığın seyri hakkında kesin sonuçlar çıkarmak zordur. Bununla birlikte, hastalık salgınının erkekleri ve kadınları farklı şekilde etkilediği zaten bilinmektedir.

Şu anda COVID-19'un yaşlı insanlar ve altta yatan rahatsızlıkları olanlar için özel bir risk olduğunu biliyoruz. Ayrıca kadınların diğer gruplardan bu gruplara dâhil olma olasılığının daha yüksek olduğunu biliyoruz - yaşlı insanların büyük bir oranını kadınlar oluşturur[6], ve İskoçya'da erkeklerden daha fazla kadın uzun süreli sağlık koşullarıyla yaşıyor.[7]

Test ve tedaviden ortaya çıkan verilerin cinsiyet ayrıştırılmasına öncelik verilmelidir, fakat bu durum, acil klinik ortamdaki müdahaleleri ve daha uzun vadeli politikaları ancak bu analize sahip olduğumuzda büyük ölçüde etkileyecektir. Semptomlar, hastalığın seyri ve sonuçlarıyla ilgili bugüne kadarki veri eksikliği toplumsal cinsiyet duyarlılığı olan stratejiler[8] için bir engel olmamalıdır. Cinsiyet, cinsiyete özgü koşulların ve hastalık seyrinin ötesinde sağlığın kilit bir belirleyicisidir.[9] Kadınların ağrısı ve teşhisi erkeklerinkinden farklı olarak tedavi edildiğinden, kadınların genellikle tedavi görme olasılığı daha düşüktür.[10] Kadınların doktor tavsiyesi alma olasılığı erkeklerden daha fazladır, ancak bu sağlık sonuçlarına yansımamaktadır.[11]

Bunun gibi salgınlar karşısında geliştirdiğimiz müdahalelerin kendisi, sağlık davranışları veya diğer sağlık ve bakım hizmetlerini nasıl önceliklendirdiğimiz konusunda her iki cinsiyetten insanlara yönelik tutumlar, uygulamalar ve cinsiyete dayalı beklentiler yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da kötüleştirebilir. Ayrıca araştırmalar sağlık hizmetlerinin rutin olarak kadın sağlığını cinsel ve üreme sağlığından ve diğer yeni hastalık salgınlarında ayrıştırmayı başaramadığını göstermektedir, bunun, örneğin üreme dışı sağlık sorunlarının gecikmiş tedavisi gibi, kadınların tanı ve tedavisi, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları gibi ciddi sonuçları olmuştur.[12]

Sağlığın diğer yönleri

Bununla birlikte, COVID-19 ile öngörülenler gibi acil durumlara müdahale olarak kaynakların saptırılması, kadınların sağlığına bağlı önemli eylemler için mevcut olanları azaltabilir.[13] Doğum ve üreme sağlığı birimlerinin görevlendirilmesi ve kaynaklandırılması kadınlar için asıl önemli merak konusudur, ancak özellikle pandeminin belirsizliği sırasında ve kadınları desteklemek için yeterli kaynak olmadığında sağlıkları risk altına girebilir.

Guttmacher Enstitüsü, ilaç ve kontraseptif zincirleri tedarik etme riskleri ve kilit sağlık personelinin yeniden tahsisine daha fazla dikkat çekmiştir.[14] Bu endişelere yanıt olarak, Birleşik Krallık Hükûmeti, kürtaj hizmetlerinin tamamen evde alınmasını sağlayan tele ve video konferans araçları ve ilaçları sağlamak için Evde Erken Tıbbi Düşük hakkında kuralları esnettiğini belirtti. Ancak, şimdi görünen o ki, Birleşik Krallık Hükümeti, açık olmayan nedenlerle bu kararı derhal iptal etmiştir.[15]

İskoç Hükümeti, kadınların bu süre zarfında hayati kürtaj sağlık hizmetlerine erişebilmelerini sağlamalıdır, çünkü haksız gecikme kadınlara zarar verebilir ve sınırı zorlayan sağlık hizmetleri üzerinde ek baskı yaratabilir. Birleşik Krallık vatandaşları evlerinde bir 'kilitlenme' durumuna girdiğinden, kadınların aile içi istismar yaşadıkları doğum kontrol sabotajı ve zorla hamilelik riski olduğu da akılda tutulmalıdır (bkz. Bölüm 7).

COVID-19'un hamilelik ve anne sağlığı üzerindeki etkileri konusunda sınırlı kanıt bulunduğundan, hamile kadınlara aşırı dikkatle müdahale etmeleri tavsiye edilmiştir.[16] Dünyanın dört bir yanındaki bazı hastaneler, doğum sırasında kadınların eşleriyle birlikte olmasını engelleyen kısıtlamalar başlattı.[17] Annelik hâlihazırda kadınları ağır riskleri olan arkadaşları ve ailelerini de içeren destekten kesen potansiyel olarak izole edici bir zaman olduğundan, İskoçya'nın ruh sağlığı stratejisinde anne ruh sağlığına odaklanmasının bir parçası olarak buna öncelik verilmelidir.

Sağlık çalışanları

Veriler henüz mevcut değildir, ancak kadınlar sosyal hizmet, eğitim ve sağlık hizmetlerinde ön saf çalışanlarının önemli bir çoğunluğunu temsil ettikleri için kadınların işgücü piyasasındaki konumlarının COVID-19'a maruz kalma oranlarını artırabileceği konusunda açık riskler vardır. Batı Afrika'daki Ebola krizinden elde edilen veriler büyük ölçüde kadınların sosyal ve ekonomik rollerine atfedilen Ebola'ya daha fazla maruz kalma oranı buldu.[18] Kadınların toplu taşımacılığa bel bağlamaları ve direkt yolculuk modelleri daha az kullanmaları daha olasıdır ve toplu taşımacılık kullanımının ağırlaştırıcı bir risk faktörü olduğu belirtilmiştir.

Kadınlar sağlık ve sosyal bakım personelinin çoğunluğunu oluşturduğundan, bu krizin ortaya çıkmasının onlar için ciddi sonuçları olacaktır. Personelin gerekli KKD'den (kişisel koruyucu donanım) yoksun olduğuna dair raporlar derin endişe uyandırıyor ve daha fazla kadını virüse yakalanma riskine sokuyor.[19] Bakım kuruluşları ve bakıcılar ayrıca kamusal söylemdeki sosyal bakım işçilerine odaklanma eksikliğini de vurgulamaktadır ve karar vericileri bunu çözmeye çalışmaya çağırmaktadır.

Sağlık ve sosyal bakım personeli için testlere erişim, NHS ve sosyal bakım sistemlerindeki personel güvenliğinin sağlanmasının hayati bir parçasıdır ve zorunlu bir öncelik olmalıdır.

 

3. Orantısız çocuk bakımı rolleri ve sosyal güvenlik

Çocuk bakımının cinsiyete göre dağılımı, kadınların çocukların birinci basamak bakımlarının çoğunu sağlamaya devam ettiğini göstermektedir.[20] Birleşmiş Milletler raporu, kadınların heteroseksüel partnerlerinden 2,6 kat daha fazla ücretsiz bakım ve ev işi yaptığını tahmin ediyor. Bu işçilerin çoğu okulların kapanması ve ücretli işlerin artan çocuk bakımı ile dengelenmesi ve çocuklarının eğitimine destek sağlanması için gereksinimlerinden giderek daha fazla etkilenecek. Ayrıca, yalnız ebeveynlerin %90'ı kadındır. Yalnız ebeveynler okulların kapanmasından özellikle etkilenecek, bu da evden çalışmayı veya iş bulmayı daha da zorlaştıracaktır. Büyükbaba veya büyükanne bakımı veya ücretli çocuk bakımı gibi alternatifler  sosyal mesafelenme gereği ulaşılabilir olma olasılığı düşüktür.

İşverenler bu talepleri artan bir esneklikle kabul etmelidir ve çalışanlarının ücretsiz izin alma veya işten ayrılmalarını zorunlu hale getirmemelidir. Doğum ve bakım izni, bu süre zarfında ücretli iş ve bakımı dengeleme konusundaki benzersiz zorlukları yönetmeleri için çalışanları destekleyebilmelidir. Heteroseksüel çiftlerde hem erkekler hem de kadınlar kendilerini evde kalmak için gerekli bulduklarından, bu, ev içi ve üreme emeğinin daha adil bölünebileceği bir andır.

Birleşik Krallık’taki sosyal güvenlik sistemi bu görevi yerine getiremez. Universal Credit, tek hane halkı ödemesi de dâhil olmak üzere tasarımının birçok özelliğine sahip bir “erkek-aile reisi-kadın-bakıcı” modelini piyasaya sürdü.[21] Vizyonumuz tüm kadınların ekonomik bağımsızlığa eşit erişime sahip olması ve erkeklerin bakım konusunda eşit sorumluluk taşımasıdır. Engender, serbest meslek sahibi desteği de dâhil olmak üzere esnek çalışma ve bakım için yetersiz kalan çalışan desteğinin, birçok kadının pandemi sırasında işi bırakmasından ve onları ekonomik bağımsızlıktan daha fazla izole eden sosyal güvenlik sistemine zorlayacağından endişe duymaktadır. Universal Credit ve kazanç tavanının beş haftalık bekleme süresinin ek etkileri birçok aileyi zorlayacak ve acilen ele alınması gerekmektedir.

“İki çocuk sınırı”nın etkisinin, birçok kadın ve çocukları üzerinde keskin bir şekilde hissedileceği ve onları yoksulluğa zorlayacağından özellikle endişeliyiz. Salgının koşulları, kadınların ve eşlerinin aileleri için planlamada olası tüm koşulları öngörebildikleri - hatta bu anlayışın mükemmel bir şekilde kontrol edilebileceğini varsayarak – düşüncesinin saçma olduğunu açıkça göstermektedir. Birleşik Krallık Hükümeti bu süreyi Birleşik Krallık genelinde sosyal güvenlik için iki çocuk sınırını kaldırmak için kullanmalıdır.

 

4. Sosyal hizmet sağlayıcısı olarak kadınlar

Ekonomiye yılda yaklaşık 10,8 milyar £ değer katan ücretsiz bakımın %59 ila %70'i İskoçya'da kadınlar tarafından yapılmaktadır.[22] ve kadınların ücretsiz bakım için iş bırakma olasılıkları iki kat daha fazladır.[23] İskoçya'nın sosyal hizmet sistemi, onlarca yıldır yetersiz fonlama ve yaygın olarak mevcut olmayan personelin talebi karşılayamamasıyla kriz seviyelerinde çalışmaktadır. Sosyal hizmet personeli yetersiz ücret alırken, Bakıcı Ödeneği aracılığıyla ücretsiz bakıcıların geliri haftada sadece 66,15 £’dur (artı İskoçya'da yılda iki kez ek 221 £).

Yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz gibi, bakıcılar, ön saf işçisi olarak hasta olma riski altındadır. Buna ek olarak, bu kilit endüstrilerdeki kadınlar için, okulların kapanmasından ciddi bir darbe alabilecekleri ve bunun da akut bir talep döneminde personelin varlığını daha da azaltacağı kabul edilmiştir. Bunun refah için ciddi sonuçları vardır - SARS salgını sırasında, hemşireler kişisel ve mesleki sorumluluklar arasında “sıkışmış” hissetme nedeniyle büyük kişisel maliyetler ve baskılar bildirmişlerdir.[24] Acil ve uzun vadeli planlama sırasında İskoçya'nın müdahaleleri için bu akılda tutulmalıdır.

Servisler zaten o kadar gerilmiş ki, ücretsiz bakıcılar rutin olarak yaptıkları bakımı sağlayamazlarsa sosyal hizmet sistemi çökebilir. Bu, COVID-19'un ortaya çıkan endişelerinin ötesinde engelli insanları ciddi zarara uğrama riskine sokacaktır. Bu, bakıcılar, engelli aileleri ve engellilerin[25] kendileri için önemli bir stres kaynağıdır ve bu da fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Sosyal hizmette ek kaynak ve planlamanın acil bir öncelik olması ve bakıcıların uzun süre belirsizlik ve izolasyon dönemlerinde ihtiyaç duydukları desteği almaları hayati önem taşımaktadır. COVID-19 hakkında kamuya açık mesajlar şu ana kadar bakıcıların ihtiyaçlarını dikkate almamıştır ve bakıcılar koruyucu kişisel ekipmanlara, gıdaya, reçetelere ve rutin sağlık hizmetlerine erişmeleri için hangi desteğin mevcut olduğu konusunda çok emin değillerdir.

İskoç Hükümeti yerel makamlardan sosyal bakım desteğini artırmasını istedi ve destek ve personel kapasitesini artırmak için ek masrafları karşılamayı kabul etti.[26] Bununla birlikte, sektördeki boşlukların sayısı, kurulların ilave, eğitimli ve uygun personele kaynak sağlamaları konusunda ciddi sorular ortaya çıkarmaktadır. Emekli sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının işe dönebilecekleriyle ilgili öneriler, savunmasız gruplardan kendi kendini izole eden veya sosyal mesafeli olan birçok kadını riske atar.

Çalışmalardan doğan baskıları hafifletmek ve savunmasız gruplardaki insanları, dengeleme işinin ve ücretsiz bakımın stresini ve buna bağlı bulaşma risklerini azaltmak için bakıcı ödeneği ve hastalık ücretindeki artışlar yoluyla kendi kendilerine izole etmelerini desteklemek için bakıcılara yeterli geliri acil olarak sağlamalıyız. Hâlihazırda aşırı yüklenmiş işgücünü hemen güçlendirmek ve desteklemek için her türlü çaba dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, COVID-19 krizi, aynı zamanda sosyal bakım hizmetlerini önceliklendirmek ve gelecekte uygun fonlanmasını sağlamak adına değişiklikler yapmak için acil bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir.[27]

 

5. Kadınlar ve ekonomi

Finansal eşitsizlik ve güvensizlik

Kadınların işgücü piyasası deneyimi, kadınların ekonomik eşitsizliğinin temel itici gücüdür. İskoçya'daki kadınlar kaynaklara ve ekonomik güvenliğe erkeklerden daha düşük erişime sahip olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık’taki kemer sıkma dönemi deneyimi, kadınların devlet yetkilerine ve kamu hizmetlerine ne kadar güven duyduklarını açıkça gösterdi; kadınların gelirlerinin bir parçası olarak sosyal güvenlik ödemelerine iki kat daha fazla güvenme olasılığı vardır; kadınların gelirlerinin bir parçası olarak sosyal güvenlik ödemelerine güvenme olasılığı erkeklerden iki kat fazladır. Kesintiler öne çıktığında, en çok kadınlar ve onlara bağımlı çocukları sıkıntı çekiyor - Avam Kamarası kütüphanesinden yapılan analizler, kemer sıkma on yılı boyunca yapılan kesintilerin %86'sının kadınların gelirlerinden yapıldığını gösteriyor.

İskoçya'nın cinsiyete dayalı ücret farkı %13,3 olamaya devam ediyor.[28] Kadınlar, ekonomik şoklara daha fazla maruz kalmalarına neden olan yarı zamanlı ve güvensiz işlerde çok fazla temsil edilmektedir. Ayrıca, kadınlar COVID-19 sırasında daralma riski olan endüstrilerde de aşırı temsil edilmektedir: turizm, perakende, hizmet ve konaklama. Çocuk bakımı, ev temizliği ve ikram gibi ücretli görevlerde çalışan birçok kadının serbest meslek sahibi olması muhtemeldir. Sosyal bakım iş gücünde artan sayıda kadın da kendi hesabına çalışmaktadır ve yasal hastalık ücretlerine ve diğer istihdam haklarına erişimi yoktur. Bu nedenle virüsün yayılmasını içeren önlemlerden ekonomik olarak önemli ölçüde etkileneceklerdir.

Doğum izninde olanlar da dâhil olmak üzere kadınlar, bu süre zarfında finansal güvenliklerinin zayıfladığını görmemelidir. İtalya, kadın girişimciliği için tahsis edilmiş bir fon da dâhil olmak üzere, kadınların işlerini desteklemek için okul kapanmasından etkilenen aileler için artan ebeveyn izni; ev dışında çocuk bakımının mümkün olduğu bebek bakıcılığı ve bakıcılar için ek ücretli izin gibi özel önlemler almıştır.[29]

Hastalık ve işe devamsızlık yoksulluğu arttırabilir

Birleşik Krallık ve İskoç Hükümetleri, kendi kendini izole eden insanların mali sıkıntılarını hafifletmek için olası tüm önlemleri araştırmalıdır. Haftalık 95 £'luk kanuni hastalık ödemesi hane halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yetersizdir ve yalnız ebeveynler ve BME kadınları ve engelli kadınlar da dâhil olmak üzere ekonomik olarak dezavantajlı olan diğer kadın grupları için belirli sonuçları olacaktır. Ayrıca, kadınların çalıştıkları saat veya iş güvensizliği nedeniyle yasal hastalık ödemeleri için uygun olmamaları daha olasıdır.[30] İzinli çalışan ücretlerinin %80'ini ödemek için çalışanı işte tutma planı ile devlet finansmanı son derece istenen bir şeydir, ancak önemli miktarda işten çıkarmadan sonra gelirler ve personelden ücretsiz izin almak veya kendi kendine izolasyon dönemlerini finanse etmek için izin kullanmaları istenir. Ayrıca, esnek ekonomide çalışan birçok kadını içeren serbest meslek sahibi kişileri destekleme konusunda bir boşluk vardır.

Yoksulluğun kadınların sağlığı üzerinde etkisi vardır. Kadınlar erkeklerden daha fazla hane halkı bütçelemesi ve yönetimi yapma eğilimindedir ve sosyal güvenlik deneyimlerinden elde edilen kanıtlar, kadınların tipik olarak 'yoksulluk yöneticileri' olarak hareket ettiklerini, diğer aile üyelerinin yapamayacakları şekilde gıda ve diğer hayati kaynaklardan yoksun olduklarını göstermektedir.[31] Kadınların güvenli konutlara erişimi zayıftır.[32] Özellikle kazançlar aylarca kesintiye uğrarsa ve tahliye ve / veya kira izni askıya alınmazsa, COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal şokları, kadınlar için evsizlik ve güvensiz ya da uygunsuz konut riskini artırır.

Birleşik Krallık Hükümeti, devletin öncelikli roller olarak kabul ettiği, birçoğunda kadınların (süpermarket çalışanları, hemşireler, bakıcılar, öğretmenler ve çocuk bakımı) yoğun olduğu çalışanların bir listesini yayınladı.[33] Birçoğu, özellikle Brexit sonrası göç sisteminin bir parçası olarak giriş için talep edilenlerin çok altında olan maaşlarda göçmen kadınların çalışmalarına[34] da güveniyor.[35] Bu çalışmanın ve bunun bir ulus olarak refahımız ve toplum olarak işlev görmemiz için kritik önem taşıdığını gösteren karşılığının acil olarak yeniden değerlendirilmesi gerekir.

 

6. Kadınlar ve ruh sağlığı

Uzun ve belirsiz sosyal mesafe, izolasyon ve karantina dönemleriyle, İskoçya'nın ilk kriz döneminde ve sonrasında bildirilen zihinsel sağlık konularında ve olumsuz ruh sağlığında önemli artışlar görmesi muhtemeldir.

Kadınların günlük planlama, yiyecek hazırlama, ev işleri, bütçeleme ve alışverişin çoğunu üstlenmeye devam etmesiyle hane yönetimi oldukça cinsiyetçidir. Zaman kullanımı çalışmaları, kadınların halen ev işlerinin çoğunu yaptığını ve kadınların erkeklerden çok daha az boş zamanları olduğunu göstermektedir. Ailelerin evde daha fazla zaman geçirmesiyle, ev içi yükün artması ve orantısız şekilde erkeklerden ziyade kadınlara düşmesi muhtemeldir. Kadının yalnız ebeveynliği söz koşunu olduğunda, ev işleri ve çocuk bakımı sorumlulukları daha da yoğunlaşacaktır. İzolasyon ve destek ağlarının eksikliği ile birleşince, kısıtlamalar kaldırıldığında kadınların eşitliği için uzun vadeli ve oldukça cinsiyetçi sonuçlar vardır.[36]

Virüsün topluma yayılma riskini azaltmak için ailelerinden uzaklaşan NHS ve diğer kilit çalışanların raporlarını daha fazla görür olduk. Çocuklarından ve diğer aile üyelerinden ayrılmanın, bu kilit çalışanların stres ve travmasını artırması muhtemeldir.

Ruh sağlığı deneyimleri erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterir, kaygıdan daha fazla kadın mustariptir ve depresyon, kadınlarda sorumlulukları olanlar arasında oldukça artmıştır.[37] Her ikisinin de belirsizlik, korku ve uzun süren izolasyon nedeniyle şiddetlenmesi muhtemeldir. Buna ek olarak, evde ve klinik ortamlarda bakım sağlayan kadınların, kriz sırasında ve sonrasında travma, depresyon ve sağlıklarının bozulması gibi durumlara maruz kalma olasılığı yüksektir. Ailesel destek ağlarından izole edilen hamile kadınlar ve yeni anneler ile İskoç Hükümeti'nin anne ruh sağlığı için mücadele çalışmaları daha da hayati olacaktır ve genişletilmesi gerekmektedir.

  

7. Erkeklerin kadına yönelik şiddeti ve kadınların güvenliği

Aile içi şiddet

Tecrit dönemleri ve sosyal mesafenin kadınların hayati destek ve kaçmaya sınırlı erişimi olan güvenli olmayan durumlarda onları etkin bir şekilde yakalayan aile içi istismar deneyimlerini şiddetlendirmesi bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Eğer kadınlar istismarcılarıyla ve başka insanlarla düzenli etkileşimi olmadan ev içinde 'kilitlenmişse', zorlayıcı kontrol şiddetlenebilir. Çin'deki tecrit ile ilgili erken raporlar her ne kadar ev içi istismarın farklı eyaletlerde nasıl anlaşıldığı ve ölçüldüğü konusundaki farklılıkları kabul etsek de bildirilen aile içi istismar vakalarının bir yerel makamda üç kat daha fazla olduğunu göstermektedir.[38]

Bütün dünyada, kadınlara yönelik şiddet, yaşamsal desteğin verilmesini radikal bir şekilde değiştirmek zorunda kalmaktadır ve bunun için uzun süreli izolasyon sonuçları ve izolasyon süresi sona erdikten sonra kendilerine gelen mağdurların sayısının artmasıyla başa çıkmak için desteklenmesi gerekmektedir.[39] İskoçya'da, sığınakların sosyal mesafe ve izolasyon protokollerini benimsemesi nedeniyle kadınların yardımına yönelik fonların daha riskli hale geldiğinin farkındayız, temel çalışanlar ve tecrit, sığınakta kalan kadınlar arasında temizliği sağlamak için mevcut hizmetleri sınırlandırdığından bazı yerel yetkililer destekleyici çalışanları belirlememiştir. COVID-19'un, çocukların annelerine dönmelerine engellemek için ortak temas düzenlemeleri olan faillere bir bahane sağlama konusunda da endişeler vardır.

Sağlık ve eğitim ile etkileşimler, şüpheli vakaların tanımlanmasında tipik olarak çok önemlidir ve bu hizmetlerin mağdurlarla etkileşimi ciddi şekilde sınırlı olacaktır. İspanya'da, ulusal tecrit altındayken cinsiyete dayalı şiddet yaşayan kadınların yerel eczanelerini uyarabilecekleri bir sistem gelişmektedir, çünkü eczaneler açılabilen az sayıdaki yerden biridir.[40] Bir kadın bu uyarıyı yaptıktan sonra, eczacılar durum hakkında polis yetkililerini uyarabiliyor. İskoçya'daki tüm acil durum müdahalelerinin İskoç Kadın Yardımı ile işbirliği içinde planlanmasını öneriyoruz.

Ekonomik istismar, aile içi istismarın en yaygın unsurlarından biridir ve evlerde kadınları failleri ile tecrit etmek, kadınların bir eş tarafından kısıtlanmış bu süre zarfında çalışma konusunda zaten tehlikeye atılmış durumlarını gösterebilir. Kadınların devlet mali desteğine erişmeleri de engellenebilir.[41] Engender uzun zamandır Universal Credit'in tek hane halkı ödemesinin aile içi istismar yaşayan kadınlara verdiği riskleri kaydetti, çünkü bu durum malların kötü niyetli bir partner tarafından daha kolay kontrol edilebildiğini belirtti.

Daha fazla insanın Universal Credit’e bağımlı olması muhtemel olduğundan, kadınlar artan ekonomik bağımlılık ve istismar riski altındadır. Birleşik Krallık Hükümeti, krizden etkilenen herkese eşit temelde bireysel finansal desteği sağlamalıdır. Mülteci ve sığınmacı kadınlar ve kamu fonlarına başvurmayan kadınlar korunmalı ve yoksulluktan korunmak için kaynaklara erişebilmelidir.

Seks isçisi kadınlar da salgın sırasında büyük bir zararla karşı karşıyalardır ve yeterli gelir standardına ve sağlık hizmetine erişimlerini sağlamak için acilen uygun şekilde finanse edilen müdahaleye ihtiyaç duyarlar.

Kadınlar ve adalete erişim

İskoç Mahkemeleri yeni bir ceza davası başlamayacağını veya yeni bir jürinin bir sonraki duyuruya kadar görevlendirilmeyeceğini açıkladı. Gerekli halk sağlığı önlemlerinin bir parçası olmakla birlikte, bunun ayrıca mahkeme süreçlerini bekleyen her türlü toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten mağdur olanlar için önemli sonuçları olacaktır. Depresyon, anksiyete ve travmazisyonun tekrarlaması da dâhil olmak üzere süreç aylarca ertelendiği için bunun kadınların ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri olacaktır. Ayrıca dikkate alınması gereken güvenlik endişelerini de beraberinde getirir. Adalet karar vericilerini, diğer yargı makamlarının kabul ettiği gibi tecavüz ve ciddi cinsel saldırı gibi yargı jürisiz yargılamalar da dâhil olmak üzere, kadınların adalete erişimini engelleyen cüretkâr seçenekleri göz önünde bulundurmaya teşvik ediyoruz.

Kadınların güvenliği

Ayrıca, aşırı kalabalık olan ve sosyal uzaklaşma uygulamaları veya tecrit için uygun olmayan cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde kadınların risklerinden de endişe duyuyoruz. Bu kadınların büyük çoğunluğu kamu güvenliği için bir risk oluşturmazlar ve şiddet içermeyen suçlardan hapis cezasına çarptırılırmışlardır veya göç yüzünden tutulmaktadırlar. Bu kadınların halk sağlığı krizi devam ederken, bunların ve cezaevi hizmetlerinde kalması gerekenlerin sağlık durumunu yönetmek için yeterli barınma veya barınma garantisiyle serbest bırakılmaları gerekir.

 

ÖNERİLER

Engender, COVID-19'a yapılan müdahalelerde incelenmiş devlet önlemlerinin, kadınların yaşamlarını ve risk faktörlerini acilen dikkate alması gerektiği konusunda açıktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “Ülkeler, enfeksiyonları önlemek, yaşamları kurtarmak ve etkiyi en aza indirmek için kapsamlı bir strateji üzerine inşa edilmiş bir bütün-toplum yaklaşımını benimsemelidir” dedi.[42]

Bu nedenle şu gibi önlemler istiyoruz:

Kriz yönetiminde cinsiyete öncelik verme

·       Acil Durum Mevzuatı, karar vericilerin tedbirlerin kadınlar ve erkekler ile kadınların eşitliği üzerindeki etkileri hakkında bir açıklama görevini içermelidir.

·   Kriz müdahale planlama ekiplerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığı beceri karmalarını ve erkeklerin ve kadınların yaşamları arasındaki kritik farklılıkların tüm karar alma süreçlerinde etkili olduğunu dâhil ettiğinden emin olun. 

Kadınlar için sağlık hizmetlerini destekleme

·   Veri toplama, kadınların ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt verebilmemiz için klinik ve klinik olmayan ortamlarda cinsiyete göre ayrıştırılmalıdır.

·  Kürtaja erişim bir öncelik olmalıdır, böylece uzaktan video randevularına izin verilmesi ve reçete verilmesi ve evde gebeliğin sonlandırılması için ilaçlar da dâhil kadınlar bunlara mümkün olduğunca az engelle erişebilirler.

·     Kadınları güvenli ve iyi bir şekilde desteklemek için üreme ve doğum hizmetleri gerekli personel kaynakları ile sağlanmalıdır.

·         Kadınların ruh sağlığı, sadece anne ruh sağlığı değil, (genel) ruh sağlığı stratejisi kapsamında kriz ve kriz sonrası çalışmaların bir parçası olarak öncelikli bir konu olmalıdır.

·         Herkesin sağlığını yönetmek için, şiddet içeren suçlar nedeniyle tutuklanmamış olan cezaevi hizmetlerine veya gözaltı merkezlerine alınan kadınları serbest bırakın.

·         İskoç Hükümeti sağlık ve sosyal bakım personeli için COVID-19 testine erişim sağlamalıdır.

Ücretli ve ücretsiz sosyal bakımı güçlendirme

·         Bakıcı Ödeneği haftada geçim ücreti eşdeğeri seviyesine yükseltilmelidir;

·         Sağlık ve sosyal hizmetlerdeki tüm çalışanlar yeterli kişisel koruyucu ekipmana sahip olmalı ve ekipman kadınların fiziksel özelliklerine uygun olmalıdır.

Kadınların ekonomik pozisyonunu geliştirmek

·        Birleşik Krallık Hükümeti Yasal Hasta Ücretinin Yaşam Ücreti oranında ödenmesini sağlamalıdır (asgari olarak) ve çalışılan saatler ve çalışma süresine bakılmaksızın tüm çalışanlar için geçerlidir.

·         Universal Credit’in bölünmüş olarak ödenmesi ve getirilen acil durum fonlarının hane halkı düzeyinde değil bireysel olarak ödenmesi gerekmektedir.

·         Birleşik Krallık Hükümeti, beş haftalık bekleme ve iki çocuk sınırını ortadan kaldırmak için Universal Credit'te derhal değişiklik yapmalıdır.

Cinsiyete dayalı şiddet yaşayan kadınları korumak

·         Aile içi istismarı ve diğer toplumsal cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini önlemek için protokoller geliştirin ve İskoç Kadın Yardımı ile birlikte raporlamanın artmasına yanıt verin.

·         Kadına yönelik şiddete karşı örgütlere, kriz anında ve sonrasında yeni destek sağlama yollarını keşfetmelerini sağlayan ek finansman sağlayın.

·         Tecavüz ve ciddi cinsel saldırı durumunda hukuki yargılamalar da dâhil olmak üzere, kadınların adalete erişimini korumak için yenilikçi seçenekleri keşfedin.

 

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

İletişim: Eilidh Dickson, Politika ve Parlamento Müdürü, Engender

E-mail:   eilidh.dickson@engender.org.uk

 

HAKKIMIZDA

Engender, İskoçya ve Avrupa'da feminist gündemler üzerinde çalışan, kadınların gücünü ve nüfuzunu artırmak ve cinsiyetçiliğin kadınlar, erkekler ve toplum üzerindeki etkisini görünür kılmak için çalışan bir üyelik organizasyonudur. Cinsiyet eşitliği ve adaleti elde etmek isteyen bireylere, kuruluşlara ve kurumlara destek veriyoruz.

 

Çeviren: Semiray Çerçi


[1] Engender (2016) Securing women’s futures: using Scotland’s social security powers to close the gender equality gap. Link: https://www.engender.org.uk/content/publications/Securing-Womens-Futures---using-Scotlands-new-socialsecurity-powers-to-close-the-gender-equality-gap.pdf

[2] The European Women’s Lobby (2020) Women must not pay the price for COVID-19: Putting equality between women and men at the heart of the response to COVID-19 across Europe. Link: https://www.womenlobby.org/Women-mustnot-pay-the-price-for-COVID-19-Putting-equality-between-women-and?var_mode=calcul

[3] Engender (2020) Sex and Power in Scotland 2020. Link: https://www.engender.org.uk/content/publications/Engenders-Sex-and-Power-2020.pdf

[4] Hoffman, Sharona (2008) Preparing for disaster: Protecting the most vulnerable in emergencies UC Davis Law Review 42:1491

[5] United Nations Population Fund (2020) Covid-19: A Gender Lens Technical Brief Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights, and Promoting Gender Equality. Link: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.pdf

[6] World Health Organisation, Aging https://www.who.int/nutrition/topics/ageing/en/ Last accessed on: 26.03.20

[7] The Scottish Government (2018) Scottish Health Survey. Link: https://www2.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Health/scottish-health-survey

[8] Toplumsal cinsiyet duyarlılığı, erkeklerin ve kadınların yaşamları ve deneyimleri arasında sosyal olarak yapılandırılmış farkı dikkate alan, cinsiyetlendirilmiş istatistik, veri, politika veya programlar geliştirmeye yönelik beceri, bilgi ve analitik yetenek anlamına gelir.

[9] Hawkes, Sarah, and Kent Buse (2013) Gender and global health: evidence, policy, and inconvenient truths The Lancet 381.9879: 1783-1787

[10] United Nations Population Fund (2020) Covid-19: A Gender Lens Technical Brief Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights, and Promoting Gender Equality. Link: https://www.unfpa.org/resources/covid-19-gender-lens

[11] Wang, Y., et al. (2013) Do men consult less than women? An analysis of routinely collected UK general practice data British Medical Journal Open 3:e003320.

[12] Davies, Sara E., and Belinda Bennett (2016) A gendered human rights analysis of Ebola and Zika: locating gender in global health emergencies International Affairs 92.5 1041-1060.

[13] Smith, Julia Overcoming the ‘tyranny of the urgent’: integrating gender into disease outbreak preparedness and response Gender & Development 27.2 (2019): 355-369.

[14] Ahmed, Zara and Adam Sonfield (March 2020) The COVID-19 Outbreak: Potential Fallout for Sexual and Reproductive Health and Rights Guttmacher Institute. Link: https://www.guttmacher.org/article/2020/03/covid-19-outbreakpotential-fallout-sexual-and-reproductive-health-and-rights

[15] Sophie Gallagher (March 2020) Coronavirus: Department of Health says temporary changes to abortion law were ‘published in error’ The Independent. Link: https://www.independent.co.uk/life-style/healthandfamilies/coronavirus-abortion-law-change-department-of-health-a9420116.html

[16] Scottish Government Advice on 16 March 2020 (https://www.gov.scot/news/people-advised-to-limit-social-contact/); Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Royal College of Midwives and Royal College of Paediatrics and Child Health, with input from the Royal College of Anaesthetists, the Obstetric Anaesthetists’ Association, Public Health England and Health Protection Scotland Coronavirus infection and pregnancy (https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus

[17] Stephanie Höppner (March 2020) Coronavirus: No fathers allowed in delivery rooms Deutsche Welle. Link: https://www.dw.com/en/coronavirus-no-fathers-allowed-in-delivery-rooms/a-52893768

[18] Reuters (Jan 2019) More women catch Ebola in Congo in 'unexpected' twist of gender roles. Link: https://www.reuters.com/article/us-health-ebola-congo/more-women-catch-ebola-in-congo-in-unexpected-twist-ofgender-roles-idUSKCN1PB1XZ

[19] Royal College of Nursing (March 2020) Nurse leader calls on First Minister to intervene on protective equipment supply. Link: https://www.rcn.org.uk/news-and-events/news/rcn-writes-to-fm-re-ppe-23-mar-2020

[20] Alakeson, Vidhya (2012) The price of motherhood: women and part-time work Resolution Foundation. Link: https://www.resolutionfoundation.org/publications/price-motherhood-women-part-time-work/

[21] Engender (2016) Gender Matters in Social Security: Individual Payments of Universal Credit. Link: https://www.engender.org.uk/content/publications/Gender-matters-in-social-security---individual-payments-of-universalcredit.pdf

[23] Holroyd, E., and C. McNaught (2008) The SARS crisis: reflections of Hong Kong nurses International nursing review 55.1 Pages 27-33.

[24] Holroyd, E., and C. McNaught (2008) The SARS crisis: reflections of Hong Kong nurses International nursing review 55.1 Pages 27-33.

[25] Scottish Care (March 2020) A thought piece on Coronavirus from our CEO Donald Macaskill. Link: http://scottishcare.org/i-dont-know-what-people-are-worrying-about-its-just-going-to-kill-the-old-folks-a-thought-pieceon-coronavirus-from-our-ceo-donald-macaskill

[26] Scottish Government (March 2020) Social care at heart of response to coronavirus (COVID-19). Link: https://www.gov.scot/news/social-care-at-heart-of-response-to-coronavirus/

[27] BBC Women’s Hour 18 March 2020. Link: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000gbf1

[28] Close the Gap (2020) Working Paper 21: Gender Pay Gap Statistics. Link: https://www.closethegap.org.uk/content/resources/Working-Paper-21-Gender-Pay-Gap-statistics-2019.pdf

[29] Decree-Law no. 18 "Cura Italia" 17 March 2020, daha fazla bilgi için bakınız: http://www.andersentaxlegal.it/en/decreelaw-cura-italia-provisions-for-families-and-businesses/

[30] UK Women’s Budget Group (March 2020) Covid-19 Crisis: Questions for the Chancellor. Link: https://wbg.org.uk/blog/covid-19-crisis-questions-for-the-chancellor/>

[31] Engender (2016) Securing women’s futures: using Scotland’s social security powers to close the gender equality gap. Link: https://www.engender.org.uk/content/publications/Securing-Womens-Futures---using-Scotlands-new-socialsecurity-powers-to-close-the-gender-equality-gap.pdf

[32] Engender (2020) A Woman’s Place: Gender, Housing and Homelessness in Scotland. Link: https://www.engender.org.uk/content/publications/A-WOMANS-PLACE---GENDER-HOUSING-AND-HOMELESSNESS-INSCOTLAND.pdf>

[33] UK Government (March 2020) Guidance for schools, childcare providers, colleges and local authorities in England on maintaining educational provision. Link: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educationalprovision

[34] Independent Age (2015) Moved to care: the impact of migration on the adult social care workforce. Link: https://independent-age-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2016-05/IA%20Moved%20to%20care%20report_12%2011%2015.pdf

[35] Jenna Norman (March 2020) Key Workers' Are The Unrecognised Backbone Of Our Economy. They Deserve More Huffington Post. Link: https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/coronavirus-economy-women-care-keyworkers_uk_5e74d095c5b6f5b7c542bc34?8o4

[36] Lucia Graves (March 2020) Women's domestic burden just got heavier with the coronavirus. Link: https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/16/womens-coronavirus-domestic-burden

[37] The Mental Health Foundation Women and Mental Health’ https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/w/women-andmental-health Accessed on 26.3.20

[38] BBC ‘Coronavirus: Five ways virus upheaval is hitting women in Asia cites Feng Yuan, the director of Beijing-based women's rights non-profit Weiping, who said the organisation had received three times as many inquiries from victims than they did before quarantines were in place. Link: https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-51705199

[39] Karin Goodwin (March 2020) ‘We need new ways to protect women from violence during pandemic’ The National. Link: https://www.thenational.scot/news/18324725.need-new-ways-protect-women-violence-pandemic/

[41] Surviving Economic Abuse (2020) Economic abuse and the coronavirus (COVID-19) outbreak. Link: https://survivingeconomicabuse.org/wp-content/uploads/2020/03/Economic-abuse-and-the-coronavirus-outbreak1.pdf?mc_cid=f920fb175a&mc_eid=1a1abc300f

[42] WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 on 11 March 2020. Link: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

 

 
3.4.2020

İnfaz paketinde kadınların ve çocukların zarar göreceği hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz